COVID-19 Network Investigations Alliance

กลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI)

เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ด้วยข้อมูลระดับจีโนม

ทำไมต้องถอดรหัสจีโนมของเชื้อไวรัส

การถอดรหัสพันธุกรรมไวรัส SARS-CoV-2 นั้น มีประโยชน์ต่อการสืบสวนป้องกันโรค และพัฒนาวิธีการตรวจ รักษา ป้องกันโรคโควิด-19

สืบจากจีโนม

การติดต่อของเชื้อในแต่ละครั้งจะทิ้งร่องรอยความเปลี่ยนแปลงไว้บนรหัสพันธุกรรม เมื่อนำมาเชื่อมกัน ตาข่ายการแพร่กระจายโรคที่มองไม่เห็นจะปรากฏขึ้น ซึ่งจะบ่งบอกถึง แหล่ง เวลาและสาเหตุแห่งการแพร่กระจาย

ประโยชน์ของ Big data

นักวิทยาศาตร์ทั่วโลกร่วมมือกันสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทุกคนเข้าถึงและตรวจสอบได้ เพื่อนำข้อมูลมาควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

พลังของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

การจัดการปัญหาที่ใหญ่และเร่งด่วนเช่นนี้ จะลุล่วงได้ต้องอาศัยความชำนาญนานาแขนง มุมมองที่รอบด้าน เชื่อมโยงโครงข่ายการทำงานที่หลากหลาย ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อย่างไร้พรมแดน